Улуттук оюндар

Ак терек, көк терек

Ак чөлмөк

Акыйнек айтышуу

Алты бакан

Алыш

Аркан тартыш

Ат – адамдын канаты

Ат үстүндө куржун эңмей

Ат чабыш

Ачакей жумакей

Баш кийимди уруп түшүрмөй

Беш таш (топ таш)

Бут тепсемей

Дарткам

Жаа тартмай

Жаңгак атмай

Жамбы атыш

Жарма данек

Жашынмак

Жоолук таштамай

Жорго салыш

Жыдымай

Казык жыкмай

Каз өрдөк

Калдым

Камбартеп – кыргыздардын эр өнөрү

Кан таламай

Каным дат

Качма топ

Келин жарыш

Көк бөрү

Кулатуу

Кур оюн

Күзгүбү, таракпы?

Кыз куумай

Кыйык атуу

Кыл аркан салмай

Лейлек күрөшү

Мангел менен уруу

Найза ыргытмай

Опол

Ордо

Орто топ

Оодарыш

Салбурун

Селкинчек

Созмо атуу

Сөөк сындырмай

Таламай

Ташты баштан ары артка ыргытып уяга түшүрмөй

Ташты бийиктикке ыргытуу

Ташты бийиктикке ыргытып кайра тутуу

Таяк менен тегеректен чүкөлөрдү уруп чыгаруу

Таякты алыстыкка ыргытуу

Тебетейди бийиктикке ыргытып кол чабуу

Тогуз коргоол

Токол эчки

Топуракты таш менен уруп чаңытуу

Төө жана жамбаштаган кыргыз (төө сатуу, төө чечмей)

Укурук салмай

Упай

Урмай уруу

Үч тапан

Чакан

Чикилдек

Чүкө бекитмей

Чүкө чертмей

Шакек салмай

Ыргытылган кесекти бут менен тебүү

Элечек чечмей

Эр сайыш

Эр эңиш

"http://kmb3.kloop.kg/?p=3460