Помечено: жомок

0

Сулайман Рысбаев. «Умай бала»

(жомок повесть) (Уландысы. Башы)   Издөө Бала көзүн “уйкудан” ачса, баягы “атың ким?” деп сураса айтпай койгон «байке» маңдайында туруптур. - Атам канакей? Ал качан келет? Наркоз тарагандагы Жакунун алгачкы сөзү ушул болду.Тиги адам...

0

Амангелди Мисиров. “Акылдуу хан”

(жомок) Өткөн замандардын биринде жумуш издеп жүргөн жолоочулар бири-бирине кезигип калышат. Үчөө тең өздөрүнө жаккан жумуш издеп таппаганын кеп кылышат да, кеңешип жатып ханга барып, жумуш суроону туура көрүшөт. Анан хандын сарайына да жете...

0

Сулайман Рысбаев. “Умай бала”

(жомок повесть) (Уландысы. Башы) Акылтай үйүнө кайтты Умай бала менен Акылтай отурган учуучу килем зор Умалай тоосун бир ирет айланып өттү да, алыста калган Гүлстанга, андагы Жашыл-Нурабад шаарын көздөй бет алды. Ортодогу көз жетпеген...

0

Насыпбек Асанбаев. «Шашма бөжөк»

(жомок) Эне койон жылуу уяда балдары менен чогуу отурган. Ал күнүгө бир маал балдарына китеп окуп, же ар кандай жомокторду айтып берчү. Бул жолу ал бөжөктөрүнө кышкы токой тууралуу окуп жатты. - Кышында жердин...

0

Насыпбек Асанбаев. «Атанын куру»

(жомок) Бар экен, жок экен илгери өткөн заманда бир кишинин үч уулу болгон экен. Үч уул эрезеге жетип, аш десе ашка тойбой, иш десе ишке тойбой турган убагы келиптир. Албетте, бул убакта алардын атасы...

10

Карышкырдын камкордугу

(жомок) Илгери, илгери бир кан болуптур. Анын, үч баласы болуптур. Балдарынын аттары бир бирине уйкаш экен. Улуу баласынын аты- Ормон, ортончу баласыныкы – Коргон, кичүү баласыныкы – Болгон экен. Балдары күн сайын бак-дарактарды кайтарышса...

0

Жээренченин баласы

(жомок) Жээренченин баласы өтө жоош экен. Жаныбек хан Жээренчеге: - Жакшыдан жаман туулабы? - деп айтат. Анда Жээренче: - Жакшыдан жаман туулбайт, - дейт. Мунусу кандай деп, оюна алып ойлонуп жүрүп, Жээренче чечен өлгөндөн...

2

Толубай сынчы

(жомок) Илгери бир кан казатка аттанмакчы болуп: «Жылкыдан ким тулпар тапса, самаганын берем, эгер жаңылса, көзүн оём»,- деп жар чакыртат. Элден эч сынчы чыкпайт. Кандын вазирлери сынчы издеп таба алышпай талаа менен келе жатышса,...

0

Жоомарт

(жомок) Илгери, илгери бир кандын үч вазири бар экен. Бир күнү вазирлерин сынамак үчүн кан: - Вазирлерим, менин силерге бере турган суроом бар, кандай адам жоомарт болот? Малдуу, бай адам жоомарт болобу? Силер мага...

0

Арман ай

(жомок) Илгери, илгери бир карыя киши басса-турса эле “арман ай” деп жүрчү экен. Бул карыянын топ бузар курдашы болуптур. Бир күнү ошол курдашы: - Сен дайыма эле “арман ай” деп жүрөсүң, эмнеге арман кыласың?...