Помечено: Санчы сынчы

Санчы сынчы 0

Санчы сынчы

(XVI-кылым) Кой-кой десем болбойсуң, Компоңдогон Кудаян, Кордугуңду койбойсуң. Көргөнүмдү айтамын, Акыры түбү оңбойсуң. Сен кара жолтой кандырсың, Кадемиң каткан жандырсың. Ушу сенин тушуңда, Журт бузулат ушунда. Калың кыргыз бузулат, Качып, бозуп кысылат. Калкка тиет...