Санчы сынчы

(XVI-кылым)

Кой-кой десем болбойсуң,
Компоңдогон Кудаян,
Кордугуңду койбойсуң.
Көргөнүмдү айтамын,
Акыры түбү оңбойсуң.
Сен кара жолтой кандырсың,
Кадемиң каткан жандырсың.
Ушу сенин тушуңда,
Журт бузулат ушунда.
Калың кыргыз бузулат,
Качып, бозуп кысылат.
Калкка тиет кесириң,
Как талаада карайлап,
Какшап калат жесириң.
Каргашалуу Кудаян,
Каарданып эсирдиң.
Аз жыл калды карап тур,
Дүнүйөнү чачасың.
Жөөлүп алып токтобой,
Күн батыш карай качасың.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *