Бишкекте Ж. Баласагындын “Кут билим” китебинин англис тилиндеги котормосунун бет ачаары болду

26-августта «Zpress.kg» маалымат агенттигинде Долина Юта университетинин (АКШ) вице-президенти Расти Батлер Жусуп Баласагындын «Кутадгу билиг» (Кут билим) китебинин англис тилиндеги котормосунун бет ачаары менен тааныштырды.

Анын айтымында, китепте адамдык коомдун келип чыгышы, мамлекет, жүрүм-турум эрежелери тууралуу айтылып,турмушка,маданиятжанатүркмамлекеттерининидеологиясынабайланышканнравалык,моралдык-этикалыкидеалдарчагылдырылат.

"Бизбулкитептианглистилдүүокурмандартүркмаданиятыменентаанышсындепбасыпчыгардык.Батыштынкөпчүлүкмамлекеттеритүркмаданиятчеткекагыпкелишет,булкитептарыхыйбашкабасылмаларсыяктууэлеабданмаанилүүдепойлойм",-дедиөзсөзүндөР.Батлер.

Анынайтымында,китеп200нускадаганажарыккөргөн.КитептиннускаларынДолинаЮта,ДжонХопкинсуниверситеттериненжана"Zpress.kg"маалыматагенттигинентабуугаболот.

«Zpress.kg», 26.08.2009-ж.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *